OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Wzór  

………………………………
miejscowość,   data

…………………………………………….

……………………………………………

imię, nazwisko, adres konsumenta

……………………………………..

……………………………………..

………………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …………
dotyczącej zakupu towaru/usługi (*) ………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy/odbioru (*)…………………….……………….…..……………..…….
Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie:…………………………………………………..)
na konto bankowe nr……………………………………………………………………………………
Informuję, iż towar zwracam/odsyłam (*) w dniu………………….. w stanie niezmienionym.

……………………………..
podpis konsumenta

(*)niepotrzebne skreślić

 
 
 
  • Posted on 3. marca 2012
  • Written by Jubiler Tychy
Leave a comment