Informacje w sprawie RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.  Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Firma Jubilerska Tadeusz Perka z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 64, 43-100 Tychy, Polska NIP: 6460015839

2.  Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej witryny jubilertychy.pl, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług jubilertychy.pl
Są to, przede wszystkim, dane niezbędne do realizacji zamówień, w tym niezbędne do komunikacji z zamawiającym, realizacji wysyłki towaru do klienta oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych.
Przetwarzamy następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres
zamieszkania/dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz w szczególnych przypadkach dotyczących skupu złomu złota numer dowodu osobistego.

3.  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pana/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
• obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy)
• kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

4.  Jak zabezpieczamy dane osobowe

Dane osobowe klientów Firmy Jubilerskiej Tadeusz Perka są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.
Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Sposób komunikacji Pani/Pana prywatnego komputera z serwerem jubilertychy.pl jest bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu.
Przepływ informacji za pośrednictwem strony jubilertychy.pl odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), gwarantowanym stosownym certyfikatem, którego ważność można sprawdzić w swojej przeglądarce (przeważnie ikona zielonej kłódki) Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo świadczonych usług strona jubilertychy.pl zabezpieczona jest protokołem DNSSEC, dzięki któremu odwiedzający witrynę są chronieni przed cyberprzestępstwem, np. przekierowaniem na stronę wyłudzającą dane.

5.  Okres przez który dane będą przechowywane

Państwa dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

6.  Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne do świadczenia usług przez Firmę Jubilerską Tadeusz Perka.
Niepodanie danych osobowych (np. przy skupie złomu złota) skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez Firmę Jubilerską Tadeusz Perka.

7.  Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Firmy Jubilerskiej Tadeusz Perka.
Te podmioty to dostawcy usług, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie (np. Poczta Polska, DPD Polska, UPS,), dostawcy usług doradczych, prawnych lub księgowych.
Dane mogą być przekazywane również , podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

8.  Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9.  Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:
• żądania od Firmy Jubilerskiej Tadeusz Perka dostępu do Państwa danych osobowych,
• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
• sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

10.  Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana.

11.  Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@jubilertychy.pl
lub pisemnie na następujący adres:
Firma Jubilerska Tadeusz Perka
al. Piłsudskiego 64,
43-100 Tychy.

— RODO —

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, którego głównym celem jest ujednolicenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.Leave a comment