Regulamin Karty Podarunkowej

Strona
REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ – JUBILERTYCHY
Firma Jubilerska Tadeusz Perka

§1. Postanowienia ogólne.

1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Wydawca – Firma Jubilerska Tadeusz Perka z siedzibą ul. Piłsudskiego 64, 43-100 Tychy.

Pracownia Złotnicza – firmowy sklep Wydawcy oferujący Towary i Usługi z siedzibą ul. Piłsudskiego 64, 43-100 Tychy.

Karta Podarunkowa-JubilerTychy – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Pracowni Złotniczej.

Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową-JubilerTychy w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej-JubilerTychy

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej-JubilerTychy

Towary – przedmioty oferowane do sprzedaży w Pracowni Złotniczej

Usługi – usługi oferowane w Pracowni Złotniczej

Regulamin – regulamin Karty Podarunkowej-JubilerTychy dostępny na stronie internetowej www.jubilertychy.pl/karty-podarunkowe oraz w siedzibie Wydawcy.

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych-JubilerTychy.

3. Karty Podarunkowe-JubilerTychy są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane jedynie w Pracowni Złotniczej. Nabywca jest uprawniony do nabycia Karty Podarunkowej-JubilerTychy o wartości nominalnej od 50,00 złotych do 2.000,00 złotych. Realizacja Karty Podarunkowej-JubilerTychy nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

4. Właścicielem Karty Podarunkowej-JubilerTychy jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej-JubilerTychy. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej-JubilerTychy. Zapłata za Kartę Podarunkową-JubilerTychy może nastąpić gotówką w Pracowni Złotniczej lub przelewem na firmowe konto bankowe Wydawcy.

5. Aktywacja Karty Podarunkowej-JubilerTychy następuje w dniu zakupu Karty Podarunkowej-JubilerTychy przez Nabywcę i jest aktywna/ważna 6 (sześć) miesięcy od daty jej zakupu. Po upływie w/w terminu Karta Podarunkowa-JubilerTychy traci ważność.

6. Karta Podarunkowa-JubilerTychy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

7. Karta Podarunkowa-JubilerTychy po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Pracowni Złotniczej. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej-JubilerTychy na Karcie Podarunkowej-JubilerTychy pozostanie niewykorzystana kwota, to kwota ta nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
8. Karta Podarunkowa-JubilerTychy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej-JubilerTychy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe-JubilerTychy, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej-JubilerTychy po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej-JubilerTychy przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej-JubilerTychy, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa-JubilerTychy nie podlega wymianie na nową.

11. Wydanie Karty Podarunkowej-JubilerTychy Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy – na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej-JubilerTychy wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

§2. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej-JubilerTychy.

1. Karta Podarunkowa-JubilerTychy może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową-JubilerTychy w Pracowni Złotniczej.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Pracowni Złotniczej wyłącznie Karty Podarunkowe-JubilerTychy, które są ważne/aktywne i nieuszkodzone oraz posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Karta Podarunkowa-JubilerTychy przeznaczona jest do jednorazowej realizacji.

4. Przy realizacji Karty Podarunkowej-Jubiler Tychy Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota wskazana na Karcie Podarunkowej-JubilerTychy.

5 . W wypadku, gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej-JubilerTychy będzie wyższa niż kwota wskazana na Karcie Podarunkowej-JubilerTychy, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru i/lub Usługi gotówką.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej-JubilerTychy w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej-JubilerTychy,
b) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej-JubilerTychy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej-JubilerTychy.

§3. Reklamacje.

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej-JubilerTychy będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

§4. Postanowienia końcowe.

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej-JubilerTychy poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej-JubilerTychy oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.jubilertychy/karty-podarunkowe oraz w Pracowni Złotniczej. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.jubilertychy.pl/regulamin-karty-podarunkowej/

Regulamin – PDFLeave a comment