Regulamin Karty Stałego Klienta

Strona
Regulamin Karty Stałego Klienta
Firma Jubilerska Tadeusz Perka

 

§1 Program, Organizator.

1. Celem programu jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów Firmy
Jubilerskiej Tadeusz Perka, doceniających, jakość oferowanych przez firmę
wyrobów oraz usług, czego wskaźnikiem jest ilość dokonywanych zakupów w Pracowni
Złotniczej w Tychach przy al. Piłsudskiego 64.

2. Organizatorem programu lojalnościowego jest Firma Jubilerska Tadeusz Perka z
siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 64, 43-100 Tychy.

3. Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia przez Firmę Jubilerską
Tadeusz Perka programu lojalnościowego oraz zasady uczestnictwa w nim.

4. W programie lojalnościowym dostępne są trzy rodzaje kart: SILVER, GOLD,
PLATINUM

 

§2 Odbiorcy programu.

1. Program adresowany jest do stałych klientów Firmy Jubilerskiej Tadeusz Perka,
dokonujących wielokrotnie zakupy oraz korzystających z oferowanych usług w
Pracowni Złotniczej z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 64, 43-100 Tychy.

2. Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne,
całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestnika programu do żadnych świadczeń
wobec Firmy Jubilerskiej Tadeusz Perka.

 

§3 Warunki udziału w programie.

1. Do udziału w programie dopuszczone są wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem przystąpienia do programu jest:

 a) dokonanie zakupu lub skorzystanie z usług oferowanych w Pracowni Złotniczej
za minimum 250zł (dotyczy karty SILVER)

 b) czytelne, kompletne, oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie
formularza zgłoszeniowego do udziału w programie lojalnościowym,

 c) wyrażenie zgody na udział w programie,

 d) akceptacja postanowień niniejszego regulaminu,

 e) wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Firmę Jubilerską
Tadeusz Perka danych osobowych podanych przez uczestnika, wyłącznie dla celów
związanych z niniejszym programem.

 

§4 Karta.

1. Spełnienie wszystkich wymogów, opisanych w § 3 niniejszego regulaminu,
uprawnia do otrzymywania indywidualnej, posiadającej unikatowy numer karty
stałego klienta Firmy Jubilerskiej Tadeusz Perka. (SILVER, GOLD, PLATINUM )

2. Firma Jubilerska Tadeusz Perka zastrzega sobie prawo do odmowy wydania
Karty w przypadku, niespełnienia przez potencjalnego uczestnika programu
wszystkich, przewidzianych w niniejszym regulaminie wymogów.

 

§5 Uprawnienia posiadacza Karty Stałego Klienta.

1. Posiadanie Karty Stałego Klienta uprawnia do:

  a) otrzymania rabatu na każdorazową naprawę złotej biżuterii wykonanej w
Pracowni Złotniczej w wysokości 20 %

  b) otrzymania rabatu na każdorazowy zakup złotej oraz srebrnej biżuterii w
Pracowni Złotniczej w zależności od kwoty zakupu:
Karta SILVER
50 zł –   500 zł  5%
500 zł –   999 zł  7%
999 zł – 1999 zł  10%
2000 zł – 5000 zł  12%

 c) otrzymania, w przeciągu roku od dnia zakupu, bezpłatnej usługi
powiększenia lub pomniejszenia pierścionków złotych z brylantami (tylko w
przypadku, gdy umożliwia to konstrukcja i właściwości produktu),

  d) otrzymania bezpłatnej usługi grawerowania wykonanych w Pracowni Złotniczej
złotych obrączek w przypadku, gdy cena zakupu wynosiła, co najmniej 2.000 zł
brutto (słownie: dwa tysiące złotych) i gdy konstrukcja lub właściwości produktu
umożliwiają wykonanie usługi,

  e) otrzymywania dodatkowych ofert promocyjnych lub zniżek okazjonalnych, o
których posiadacz karty będzie zawiadamiany w odrębnych komunikatach,

  f) korzystania z bonów rabatowych, w przypadku ich emisji przez Firmę
Jubilerską Tadeusz Perka

  g) korzystania z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie
posiadaczom kart, o których posiadacze będą zawiadamiani w odrębnych
komunikatach.

2. Skorzystanie z oferowanych uprawnień jest możliwe tylko po uprzednim okazaniu
karty w Pracowni Złotniczej z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 64,
43-100 Tychy.

3. Uprawnienia, wynikające z posiadania karty, w szczególności do bonów
rabatowych lub rabatów cenowych, nie mogą być przekazywane osobom trzecim,
wymieniane na ekwiwalent pieniężny oraz na inne świadczenia, jak również nie
łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez Firmę Jubilerską Tadeusz Perka.

 

§6 Postanowienia końcowe.

1. W przypadku dokonania przez Firmę Jubilerską Tadeusz Perka zmian w niniejszym
regulaminie, odbiorcy programu lojalnościowemu – posiadaczowi Karty przysługuje
prawo do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do
niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z
wypowiedzeniem stosunku prawnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie.

2. Właścicielem karty stałego klienta jest Firma Jubilerska Tadeusz Perka, w
przypadku rezygnacji klienta z dalszego uczestnictwa w programie lojalnościowym
karta podlega zwrotowi.

3. Posiadacz karty stałego klienta oświadcza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych
zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej
https://jubilertychy.pl/karta-stalego-klienta/ oraz w Pracowni Złotniczej.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej
https://jubilertychy.pl/karta-stalego-klienta/
 Leave a comment