Regulamin fb

Regulamin oraz warunki udziału w konkursie

„Mikołajkowy * KONKURS * Złoto & Srebro”

§1. Warunki ogólne
1.  Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Firmę Jubilerską Tadeusz Perka organizowanego w ramach konkursu prowadzonego na profilu https://www.facebook.com/jubilertychyST
2.  Dane organizatora, Firma Jubilerska Tadeusz Perka al. Piłsudskiego 64, 43-100 Tychy
3.  Fundatorem nagrody jest: Firma Jubilerska Tadeusz Perka
4.  Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook.

 

§2. Uczestnictwo w Konkursu

1.  Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.  W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz jest fanem – polubiła Fanpage, https://web.facebook.com/jubilertychyST

3.  Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod zdjęciem konkursowym napisać swoją propozycję np. K1- Karta Podarunkowa oraz Polubić – udostępnić publicznie konkursowe zdjęcie.

4,  Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

5.  Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.  Konkurs trwa do dnia 06.12.2016 do godziny 23:59
7.  Losowanie oraz ogłoszenie wyników w dniu 07/12/2016

 

§3. Postanowienia końcowe.
1.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego imienia i nazwiska, jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www Klienta.
2.  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.
3.  Po przekazaniu nagrody zwycięzcom konkursu dane osobowe Uczestników zostaną trwale usunięte, nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.
4.  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
5.  Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem, której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.
7.  Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.
8. Termin odbioru Nagrody lub podania danych potrzebnych do wysyłki upływa po 7 dniach od dnia ogłoszenia wyników. Po przekroczeniu wyznaczonego terminu oraz braku możliwości przekazania Nagrody przedmiot stanowiący Nagrodę przepada na rzecz Organizatora.
Losowanie Nagrody odbywa się tylko raz w wyznaczonym przez Organizatora terminie i nie ma możliwości ponownego powtórzenia losowania.
9.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.
10.  Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Leave a comment